జనక అయితే గనక | టీజర్

Producers: Harshith Reddy, Hanshitha Reddy

Written & Directed by : Sandeep Bandla

Music: Vijai Bulganin

Dop : Sai Sriram

Editor : Kodati Pavan Kalyan